Grensoverschrijdende zorg

Medische klinieken in Budapest trekken steeds meer patiënten aan vanuit de hele wereld. Redenen hiervoor zijn veelal de dure prijzen, lange wachtlijsten en aangetaste kwaliteit van de behandelingen en een andere behandelmethode die de voorkeur van de patiënt kan hebben.

Richtlijn 2011/24/EU betreft de toepassing van rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg. Het uitgangspunt van deze richtlijn is dat Europese onderdanen recht hebben op medische zorg in een andere EU-lidstaat en op vergoeding van de kosten als het zorg betreft die tot het verzekerde pakket behoort. Hierbij is de vergoeding maximaal het bedrag dat verzekerde in eigen land vergoed zou krijgen voor dezelfde zorg. Dit wordt in Nederland het marktconforme tarief genoemd.

Deze Patiëntenrichtlijn is inmiddels in de Zorgverzekeringswet opgenomen waarvoor de Nederlandse Zvw-regels gelden voor vergoeding van de kosten. Hierdoor kan er in een aantal gevallen de kans bestaan dat u een deel van de grensoverschrijdende zorgkosten zelf moet betalen, bijvoorbeeld als het zorg betreft waarvoor eigen betalingen gelden of als de kosten hoger zijn dan het Nederlandse marktconforme tarief. Valt de zorg buiten het verzekerde pakket dan moet men alle zorgkosten uiteraard zelf betalen. 

Naast deze Patiëntenrichtlijn is ook de Verordening (EG) nr.883/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake de coördinatie van de sociale zekerheidstelsels van belang. Deze Verordening bepaalt dat voor geplande zorg vooraf toestemming aan de zorgverzekeraar moet worden gevraagd. De gemaakte kosten worden in rekening gebracht bij het land van verzekering. Voor Nederlandse verzekerden is vergoeding van de kosten afhankelijk van de regels van het land waar de zorg wordt gegeven en de Nederlandse Zvw-regels zijn hierop niet van toepassing.

Tenslotte willen we u erop wijzen dat het altijd handig is om in het bezit te zijn van een European Health Insurance Card. In het geval van niet geplande zorg kan verzekerde zorg inroepen op grond van de Verordening door het tonen van deze EHIC kaart. Over het algemeen kunt u deze gratis zorgpas bij uw zorgverzekeraar aanvragen. De kaart dekt de medische verzorging die volgens de wettelijke ziektekostenregeling in het betreffende (vakantie)land van toepassing is.

Nationale contactpunten

Ieder lidstaat moet een of meerdere nationale contactpunten voor grensoverschrijdende gezondheidszorg aanwijzen. Die contactpunten plegen overleg met patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Zij hebben tot taak patiënten voor te lichten over hun rechten wanneer deze besluiten een beroep te doen op grensoverschrijdende gezondheidszorg, alsook hen de contactgegevens van andere contactpunten in de andere lidstaten te verstrekken. De lidstaat waar de behandeling plaatsvindt * organiseert en verstrekt de gezondheidszorg. Hij ziet erop toe dat de kwaliteits- en veiligheidsnormen tijdens de zorgverstrekking worden nageleefd, met name door de invoer van controlemechanismen. Hij waarborgt tevens de bescherming van de persoonsgegevens en de gelijke behandeling van patiënten die geen onderdaan zijn van de lidstaat. Het nationale contactpunt van de lidstaat, waar de behandeling plaatsvindt, verstrekt de patiënten de nodige informatie. Na de zorgverstrekking neemt de lidstaat van aansluiting * de terugbetaling aan de verzekerde persoon ten laste, op voorwaarde dat zijn nationale wetgeving voorziet in de terugbetaling van de ondergane behandeling.

Alle informatie over de Nationale Contactpunten is te vinden op https://www.cbhc.nl/nl-nl/over-het-nationaal-contactpunt 

De zorgverzekering

De vuistregel luid: als de behandeling door de basisverzekering gedekt wordt is er ook recht op vergoeding als men die behandeling in het buitenland laat uitvoeren. De vergoeding van de kosten is alleen tot het in Nederland gangbare tarief. Check altijd de polisvoorwaarden; deze geven aan wat de basisverzekering vergoedt en onder welke voorwaarden.

Vraag altijd aan de zorgverzekeraar of deze akkoord gaat. De zorgverzekeraar kan eisen stellen bij de beoordeling van een aanvraag voor vergoeding van een medische behandeling in het buitenland:

  • De behandeling moet in het verzekerde pakket zitten en voldoen aan de polisvoorwaarden
  • De behandeling dient in Nederland wettelijk erkend te zijn
  • De indicatiestelling door de buitenlandse arts moet juist en zorgvuldig tot stand zijn gekomen
  • Kosten van de behandeling dienen duidelijk en niet buitenproportioneel hoog te zijn

De patiënt dient dus al een eerste consult bij de buitenlandse arts te hebben gehad. Hierbij dient de arts een indicatiestelling en een overzicht van de te verwachten kosten te maken. Dit eerste consult wordt vergoed op basis van de polisvoorwaarden. Vraag de verzekeraar vooraf welke vergoeding je voor zo'n eerste consult kunt verwachten. 

Wanneer de zorgverzekeraar toestemming geeft ontvangt de patient een E-112 formulier. Dit formulier garandeert een behandeling door bonafide ziekenhuizen en specialisten. 

De zorgverzekeraar bevestigt middels het E-112 formulier dat alle kosten van de behandeling in het buitenland vergoed zullen worden.

Hoeveel men vergoed krijgt is afhankelijk van de polissen. Heeft men een restitutiepolis dan wordt 100% vergoed van het bedrag dat de behandeling in Nederland zou hebben gekost.

Met een naturapolis wordt een lager percentage van niet-gecontracteerde zorg vergoed.

Let op: de zorgverzekeraar verrekent de kosten altijd eerst met het eigen risico van de patiënt.

Conclusie

Waar moet men op letten bij geplande zorg in het buitenland?

  • Er dient een verwijzing van de huisarts of specialist aanwezig te zijn
  • Is er sprake van een lange wachttijd? Er is sprake van een te lange wachtlijst als deze te lang is volgens de Treeknorm. Deze streefnorm is een richtlijn waarbinnen een patient recht op zorg zou moeten hebben. Ziekenhuizen hebben een Treeknorm van maximaal 4 weken en hoe specialistischer hoe hoger de Treeknorm.  Ga dus na of de wachttijd voor uw behandeling te lang is volgens deze norm.
  • Vraag altijd toestemming aan de zorgverzekeraar en laat hierbij de hoogte van de vergoeding door de verzekeraar schriftelijk vastleggen.
  • Raadpleeg het Nationaal Contactpunt
  • Neem voor alle zekerheid een zorgpas mee
  • U kunt altijd een kopie van uw medisch dossier opvragen. U kunt hiervoor gebruik maken van onderstaande

Opvragen Kopie Van Medisch Dossier